Στόχοι

Στόχοι του ιστολογίου Radical Desire
  1. Να υπηρετήσει τον πολιτικό πολιτισμό, δηλαδή την κατάφαση στη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να συνδιαμορφώσει τις παραμέτρους της κοινής ζωής και την αντίσταση στον εκφυλισμό της πολιτικής σε εκ των άνωθεν διαχείριση αδρανών πληθυσμών και στατιστικών δεδομένων.
  2. Να συνεισφέρει στην διασπορά θεωρητικών ιδεών, την μετάφρασή τους στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και της πρακτικής πολιτικής, και την προώθηση της πολιτικής, αισθητικής και φιλοσοφικής αυτο-εκπαίδευσης σε κατά το δυνατόν μαζική κλίμακα.
  3. Να αποτελέσει δημόσια και δωρεάν προσβάσιμο χώρο έρευνας και ανταλλαγής ιδεών πάνω στις περιοχές της φιλοσοφίας, της τέχνης και της πολιτικής θεωρίας και πρακτικής.
  4. Να συνεισφέρει στην κριτική παρέμβαση που αποσκοπεί στην άμυνα της σκέψης ενάντια στις κυρίαρχες μορφές δημόσιου λόγου, κυρίως πολιτικού και μηντιακού.
  5. Να συντονίσει και να συγκεντρώσει αρχειακά την ερευνητική, μεταφραστική και καλλιτεχνική εργασία των μελών του.
  6. Να συνδράμει στην ευρύτερη δυνατή επαφή με τα ζωντανά και επίκαιρα στοιχεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης και ιστορικών συμφραζομένων άρθρωσης.
  7. Να αποτελέσει ρηξιγενή έκφραση των συνεπαγωγών της αξιωματικής πολιτικής της ισότητας και της κοινοκτημοσύνης, ανεξαρτήτως συνεπειών σε ό,τι αφορά συμβατικές μορφές ελεγχόμενων σχέσεων με τον Τύπο, τα πολιτικά κόμματα, ή άλλα ιστολόγια.
  8. Να άρει, στον βαθμό του εφικτού, το χάσμα ανάμεσα στην πνευματική και την χειρωνακτική εργασία, στην “υψηλή” πολιτιστική παράδοση και στην οπτική και τις προτεραιότητες των εργαζομένων.
  9. Να προωθήσει, με όσες δυνάμεις διαθέτει, τις απαραίτητες ζυμώσεις για την διαμόρφωση μιας νέας γενιάς σκεπτόμενων ανθρώπων, δημιουργών τέχνης, και πολιτικών υποκειμένων.