Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Μολότωφ Κοκτέιλ #43/Molotov Cocktail #43

imac, ipod, ipad, iphone, youtube, wii: οι προσωπικές αντωνυμίες του πρώτου ενικού, δεύτερου ενικού και πληθυντικού και πρώτου πληθυντικού έχουν απαλλοτριωθεί από τις πολυεθνικές. Εφεξής, διαθέσιμες στην ανθρωπότητα ως τρόποι αντωνυμικού προσδιορισμού που δεν έχουν ακόμη απαλλοτριωθεί είναι μόνο αυτές του τρίτου ενικού και του τρίτου πληθυντικού. Οι άνθρωποι θα πρέπει να βολευτούν μιλώντας για τον εαυτό τους και τους άλλους στο τρίτο πρόσωπο.

imac, ipod, ipad, iphone, youtube, wii: the personal pronouns that correlate to the first person singular, the second person singular and plural and the first person plural have been appropriated by multinationals. Heretofore, what is available to humanity as means of pronomial identification without being preempted by corporate appropriation is only the third person singular and plural. Human beings must make do with speaking of themselves and others in this third person alone.

Δεν υπάρχουν σχόλια: