Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2011-2015


Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής) 2011-2015
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
Περιγραφή παρέμβασης (σε εκ. ευρώ) 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 % ΑΕΠ

1. Εξορθολογισμός μισθολογικής δαπάνης
800 660 398 246 71 2.175 0,9%

1. 1 Συγκράτηση μισθολογικού κόστους με περιορισμό προσλήψεων (εφαρμογή του
κανόνα 1:10 το 2011 και 1:5 έως το 2015), αναστολή χορήγησης μισθολογικής
ωρίμανσης, καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.
350 170 200 200 50 970 0,4%

1. 2 Αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες και μείωση της δαπάνης για
υπερωρίες, περαιτέρω μείωση των αμειβόμενων επιτροπών και άλλων πρόσθετων
αμοιβών
130 310 0 0 0 440 0,2%

1. 3 Μείωση των συμβασιούχων (κατά 50% το 2011 και κατά 10% κάθε επόμενο έτος)
245 35 28 21 21 350 0,2%

1. 4 Εφαρμογή προγραμμάτων εθελούσιας μερικής απασχόλησης στο δημόσιο και
μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών
75 145 170 25 0 415 0,2%

2. Μειώσεις λειτουργικών δαπανών
140 90 98 223 33 584 0,2%

2. 1 Μείωση της επιχορήγησης για τη διανομή τύπου
20 20 0 0 0 40 0,0%

2. 2 Παρακράτηση 7% στις λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου (εξαιρώντας ανελαστικές
δαπάνες όπως ΔΕΚΟ, ενοίκια, υπηρεσίες καθαριότητας)
80 0 0 0 0 80 0,0%

2. 3 Μείωση δαπανών για προμήθεια της ΤτΕ
40 0 0 0 0 40 0,0%

2. 4 Εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) για όλες τις
προμήθειες στο δημόσιο
0 42 61 23 20 146 0,1%

2. 5 Εξορθολογισμός δημοσίων δαπανών (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μισθώσεις ακινήτων)
και πλήρης εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 
0 28 37 200 13 278 0,1%

3. Καταργήσεις / Συγχωνεύσεις φορέων και μείωση επιχορηγήσεων
491 89 102 70 19 770 0,3%

3. 1 Μείωση των επιχορηγήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 
291 0 0 0 0 291 0,1%

3. 2 Σχέδιο δράσης για την κατάργηση και συγχώνευση φορέων 
200 89 102 70 19 479 0,2%

4. Αναδιοργάνωση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
0 414 329 298 274 1.314 0,6%

4. 1 Ενίσχυση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων και άλλων Δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών 
0 0 120 120 0 240 0,1%

4. 2 Σχέδια αναδιάρθρωσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
0 119 28 41 147 335 0,1%

4. 3 Πώληση μη στρατηγικών δραστηριοτήτων
0 25 25 25 25 100 0,0%

4. 4 Μείωση σε δαπάνες προσωπικού 
0 200 75 39 38 352 0,2%

4. 5 Μείωση σε λειτουργικές δαπάνες και εξοικονομήσεις από καταργήσεις ή συγχωνεύσεις δραστηριοτήτων 
0 70 81 72 64 287 0,1%

5. Μείωση αμυντικών δαπανών
0 200 333 333 333 1.200 0,5%

5. 1 Μείωση ύψους λειτουργικών δαπανών 
0 0 133 133 133 399 0,2%

5. 2 Εξοικονομήσεις από το εξοπλιστικό πρόγραμμα (εξ αυτών 600 εκατ.ευρώ που
αφορούν τα έτη 2012, 2013 και 2015 έχουν ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για
το λόγο αυτό δεν αθροίζονται στο σύνολο των παρεμβάσεων)
0 200 200 200 200 800 0,3%

6. Εξοικονόμηση δαπανών και βελτίωση των αποτελεσμάτων του τομέα υγείας
60 204 149 153 188 754 0,3%

6. 1 Ειδικό τέλος σε επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τον αντικαπνιστικό νόμο
40 0 0 0 0 40 0,0%

6. 2 Αύξηση εσόδων νοσοκομείων με (Ι) ειδική συμφωνία για παροχή υπηρεσιών σε
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, (ΙΙ) χρέωση αλλοδαπών για υπηρεσίες, (ΙΙΙ) και
περιορισμός υπηρεσιών για ανασφάλιστους
20 20 10 15 75 140 0,1%

6. 3 Νέος χάρτης υγείας 
0 64 64 38 38 204 0,1%

6. 4 Κεντρικό Σύστημα Προμηθειών στα νοσοκομεία και τιμολόγηση ιατρικών πράξεων
0 50 75 100 75 300 0,1%

6. 5 Λειτουργία Εθνικού Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Υγείας 
0 70 0 0 0 70 0,0%

7. Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης
250 493 200 42 0 985 0,4%

7. 1 Ψηφιοποίηση και έλεγχος χειρόγραφων συνταγών και επέκταση του συστήματος
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 
35 208 100 42 0 385 0,2%

7. 2 Επέκταση της λίστας φαρμάκων που δεν απαιτούν συνταγογράφηση 
30 10 0 0 0 40 0,0%

7. 3 Νέα τιμολογιακή πολιτική για τα φάρμακα (2011) 
100 30 0 0 0 130 0,1%

7. 4 Εισαγωγή ασφαλιστικής τιμής στα φάρμακα 
85 245 100 0 0 430 0,2%

8. Μείωση δαπανών ΟΚΑ και εξορθολογισμός κοινωνικών δαπανών 
1.008 1.260 1.025 790 400 4.483 1,9%

8. 1 Εξορθολογισμός επιδομάτων και λίστας δικαιούχων ΟΕΕ-ΟΕΚ και ΟΑΕΔ και άλλων
παροχών κοινωνικών επιδομάτων 
345 251 65 0 0 661 0,3%

8. 2 Έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων για την εφαρμογή των κριτηρίων παροχής συνταξιοδοτικών παροχών και επιδομάτων 
330 251 130 80 50 841 0,4%

8. 3 Μείωση του εφάπαξ των συντάξεων σύμφωνα με τις εισφορές 
120 130 0 0 0 250 0,1%

8. 4 Προσαρμογή επικουρικών συντάξεων 
50 310 200 200 100 860 0,4%

8. 5 Επιβολή ειδικής εισφοράς 8% στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών για ποσά άνω των 1700 € πλην όσων έχουν απολυθεί αυτοδικαίως (π.χ. στρατιωτικούς, σώματα ασφαλείας κλπ) και αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις άνω των 1700 €
88 88 0 0 0 176 0,1%

8. 6 Συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης του ΝΑΤ (μείωση 6%) 
50 50 100 0,0%

8. 7 Αυστηρότερος έλεγχος στις λίστες των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων 
25 80 120 180 220 625 0,3%

8. 8 Μείωση της δαπάνης για κύριες συντάξεις του ΟΓΑ και στο κατώτατο όριο των
συντάξεων άλλων ασφαλιστικών ταμείων και αυστηροποίηση των κριτηρίων
δικαιούχων με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας
0 100 50 30 30 210 0,1%

8. 9 Αξιολόγηση και εξορθολογισμός κοινωνικών προγραμμάτων
0 0 460 300 0 760 0,3%

9. Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής 
629 259 713 1.127 337 3.065 1,3%

9. 1 Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας 
455 0 0 0 0 455 0,2%

9. 2 Εισφορά αλληλεγγύης ελεύθερων επαγγελματιών για την καταπολέμηση της ανεργίας 100 0 0 0 0 100 0,0%

9. 3 Αύξηση της εισφοράς ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση της ανεργίας 74 219 4 4 4 305 0,1%

9. 4 Αύξηση στις εισφορές των δικαιούχων του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ
0 40 60 185 0 285 0,1%

9. 5 Εισαγωγή ταμείου αλληλεγγύης του ΟΑΕΕ
0 0 150 450 0 600 0,2%

9. 6 Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και αντιμετώπιση εισφοροδιαφυγής
0 0 499 488 333 1.320 0,5%

10 Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης
0 0 878 975 1.147 3.000 1,2%

10. 1 ΦΠΑ
0 0 250 244 200 694 0,3%

10. 2 Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
0 0 125 244 400 769 0,3%

10. 3 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων
0 0 250 244 400 894 0,4%

10. 4 Περιορισμός λαθρεμπορίου
0 0 162 146 80 389 0,2%

10. 5 Άλλοι φόροι
0 0 91 97 67 255 0,1%

11. Μείωση φοροαπαλλαγών και άλλα φορολογικά έσοδα
2.450 2.880 450 300 0 6.080 2,7%

11. 1 Αξιολόγηση και μείωση φορολογικών εξαιρέσεων και απαλλαγών και αύξηση
τεκμηρίων
100 500 300 900 0,4%

11. 2 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, αύξηση τεκμηρίων διαβίωσης και
τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών 
400 1.400 1.800 0,8%

11. 3 Αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23% από 1/9/2011 
300 700 0 0 0 1.000 0,4%

11. 4 Αλλαγή στον φόρο ακίνητης περιουσίας 
500 215 200 300 0 1.215 0,5%

11. 5 Έσοδα από αυθαίρετα 
300 -200 0 0 0 100 0,0%

11. 6 Αλλαγή στη δομή του φόρου καπνού και μείωση του περιθωρίου καταβολής του ΕΦΚ
για τις εταιρείες από τις 56 στις 26 μέρες 
150 150 0 0 0 300 0,1%

11. 7 Δήλωση σκαφών αναψυχής ως ιδιωτικά σε συνέχεια δράσεων ΣΔΟΕ και ρύθμισης
για την εγγραφή τους στα αρχεία των φορολογικών αρχών 
150 -100 -50 0 0 0 0,0%

11. 8 Έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης 
250 315 0 0 0 565 0,2%

11. 9 Αύξηση των τελών κυκλοφορίας 
100 0 0 0 0 100 0,0%

11. 10 Έκτακτη εισφορά σε οχήματα μεγάλου κυβισμού, μεγάλης αξίας ακίνητα, σκάφη και πισίνες 
100 -100 0 0 0 0 0,0%

11. 11 Φορολόγηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
100 0 0 0 0 100 0,0%

12. Βελτίωση αποτελεσμάτων ΟΤΑ 
0 355 345 350 305 1.355 0,6%

12. 1 Επαναξιολόγηση δαπανών ΟΤΑ 
0 250 175 170 160 755 0,3%

12. 2 Αύξηση ίδιων εσόδων ΟΤΑ χάρη στις οικονομίες κλίμακας και την καλύτερη
οργάνωση των εισπρακτικών μηχανισμών 
0 105 120 130 145 500 0,2%

12. 3 Αύξηση της συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις προς ΟΤΑ μέσω της υποχρέωσης
έκδοσης δημοτικής ενημερότητας 
0 0 50 50 0 100 0,0%

13. Εξορθολογισμός δαπάνης ΠΔΕ 
700 -196 0 0 0 504 0,2%

13. 1 Μείωση της δαπάνης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ
700 -350 0 0 0 350 0,2%

13. 2 Περιορισμός του διοικητικού κόστους που σχετίζεται με το ΕΣΠΑ
0 154 0 0 0 154 0,1%


Μη κατανεμημένες παρεμβάσεις 
9 277 405 547 133 1.371 0,6%

Παρεμβάσεις για κάλυψη απρόβλεπτων αποκλίσεων 
0 0 0 0 1.220 1.220 0,5%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 6.537 6.785 5.224 5.453 4.260 28.259(1) 12,0%

ΔΑΠΑΝΕΣ 3.310 3.408 2.858 2.711 2.531 14.818 6,3%
ΕΣΟΔΑ 3.227 3.377 2.366 2.742 1.729 13.441 5,7%

Πηγή: Σχέδιο Νόμου "Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011-2015", σ. 7-8

Δεν υπάρχουν σχόλια: